Onkológia 2/2009

Epidemiológia zhubných nádorov prsníka

RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným nádorom a druhou najčastejšou príčinou smrti na zhubné nádory u žien. V globálnom meradle je tak druhou najčastejšou malignitou vôbec a je na piatom mieste v úmrtí na všetky zhubné nádory u oboch pohlaví, s odhadovaným počtom 1,151 milióna novovzniknutých ochorení a 411 tisíc prípadov úmrtí v roku 2002. Napriek tomu, že pochopenie možných príčin vzniku nádorov prsníka sa za posledných 50 rokov výrazne zlepšilo, len málo z rizikových faktorov je v spoločnosti ovplyvniteľných, resp. prispôsobiteľných. Na zníženie globálnej distribúcie karcinómu prsníka v 21. storočí bude preto nevyhnutné identifikovať a do spoločnosti implementovať nové stratégie prevencie, ako aj odhaliť ďalšie dôležité environmentálne a genetické faktory, ktoré sa spolupodieľajú na príčinách vzniku ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, incidencia, mortalita, prežívanie, klinické štádiá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancer epidemiology

Breast cancer is the most common cancer diagnosis in females and the second leading cause of cancer death among women. In terms of its global burden, breast cancer ranks second in incidence and fifth in mortality among all cancers, with estimates of 1.151 mill. new cases and 411 thousand deaths in the year 2002. Although understanding of the causes of breast cancer has improved substantially over the past 50 years, few of the known risk factors are modifiable in light of existing societal norm. Hence, to reduce the global burden of breast cancer during the 21st century, it will be necessary to identify and implement novel strategies for prevention as well as to uncover other important environmental and genetic factors involved in the etiology of this disease.

Keywords: breast cancer, incidence, mortality, survival, clinical stages