Onkológia 3/2023

Epidemiológia a rizikové faktory zhubných nádorov hlavy a krku

ZÄin Silvia Marková, Ing. Martin Suchanský, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH

Východisko: Nádory hlavy a krku predstavujú heterogénnu skupinu zhubných nádorov horných dýchacích ciest a tráviaceho traktu (aerodigestívny trakt), ktoré sa líšia etiológiou (rizikovými faktormi), diagnostickými a terapeutickými prístupmi i prognózou. Súbor: Údaje o epidemiologických hodnotách zhubných nádorov na Slovensku dlhodobo absentujú. Predkladaná analýza má zhodnotiť a predikovať vybrané epidemiologické indikátory zhubných nádorov hlavy a krku. V centre záujmu boli časové trendy vývoja incidencie, mortality, klinických štádií a odhad prevalencie ochorenia v SR s rozdelením podľa pohlavia. Metódy: Podklady na výpočty sa získali z národných databáz a výstupov Národného onkologického registra SR, zo Štatistického úradu SR, z Účtu poistenca SR a z celosvetových databázových výstupov IARC WHO. Na analýzu vývoja časového trendu sa použil log-lineárny model joinpoint regresnej analýzy. Výsledky: Štandardizovaná incidencia a mortalita zhubných nádorov hlavy a krku má u mužov na Slovensku signifikantne klesajúci trend od roku 1990, u žien sa však pri oboch indikátoroch dlhodobo zaznamenáva štatisticky významne nepriaznivo narastajúci trend, v prípade incidencie dokonca s prudkým zvýraznením vzostupu od roku 2004. K nepriaznivým trendom prežívania prispieva aj viac ako 75 % novodiagnostikovaných prípadov ochorení v lokálne pokročilých a metastatických klinických štádiách. Závery: Cieľom tejto analýzy je podnietiť výskum a rozvoj zdravotnej politiky a poukázať na vhodné stratégie na zníženie záťaže zhubných nádorov hlavy a krku na Slovensku. Práca analyzuje aj rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku zhubných nádorov tejto lokalizácie.

Kľúčové slová: zhubné nádory hlavy a krku, incidencia, mortalita, prevalencia, rizikové faktory

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Epidemiology and risk factors of head and neck tumors

Background: Head and neck tumours represent a heterogeneous group of malignant tumours of the upper aerodigestive tract, which differ in aetiology (risk factors), diagnostic and therapeutic approaches, but also in prognosis. Aim: Data on the epidemiological values of malignant tumours in Slovakia have been absent for a long time. The present analysis aims to evaluate and predict selected epidemiological indicators of head and neck malignancies. The focus was on time trends of incidence, mortality, clinical stages and estimated prevalence of the disease in the Slovak Republic with distribution by gender. Methods: The basis for the calculations was obtained from national databases and outputs of the National Cancer Registry of the Slovak Republic, from the Statistical Office of the Slovak Republic, from the Account of the Insured of the Slovak Republic, from health insurance companies and from the global database outputs of the IARC WHO. The log-linear model of joinpoint regression analysis was used to analyse the time trend. Results: The standardised incidence and mortality of head and neck malignant tumours in males in Slovakia has been significantly decreasing since 1990, but in females a statistically significant unfavourable increasing trend has been observed for both indicators in the long term, in the case of incidence even with a sharp increase since 2004. More than 75% of newly diagnosed cases in locally advanced and metastatic clinical stages also contribute to the unfavourable survival trends. Conclusions: The aim of this analysis is to stimulate research and health policy development and to highlight appropriate strategies to reduce the burden of head and neck tumours in Slovakia. The work also analyzes the risk factors involved in the development of malignant tumours of this location.

Keywords: head and neck tumours, incidence, mortality, prevalence, risk factors