Onkológia 5/2011

Enterálna výživa v chirurgii

MUDr. Róbert Duchoň, MUDr. Ildikó Lichvárová, MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Daniel Pinďák

Enterálna výživa poskytuje fyziologické, metabolické, bezpečnostné a finančné výhody oproti parenterálnej výžive. Existujú rôzne spôsoby aplikácie enterálnej výživy. Spôsob podania musí byť individuálne posúdený podľa konkrétnych potrieb u každého pacienta. Enterálna výživa neslúži len na dodávku exogénnych substrátov a prevenciu deplécie endogénnych zdrojov. V súčasnosti sa enterálna výživa stáva súčasťou terapeutickej stratégie na ovplyvnenie závažnosti ochorenia, na ovplyvnenie funkcie GIT-u a na moduláciu imunitnej odpovede čreva a celého organizmu. Včasná enterálna výživa v pooperačnom období znižuje riziko infekčných komplikácií.

Kľúčové slová: enterálna výživa, chirurgia, komplikácie enterálnej výživy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Enteral nutrition in surgery

Enteral feeding provides physiologic, metabolic, safety, and cost benefits over parenteral nutrition. There are various ways enteral nutritional is administered and scheduled. The method of administration must be individualized to each patient's specific needs. Enteral nutrition is not only the supply of exogenous substrates and to prevent depletion of endogenous sources. Today the enteral nutrition becomes part of a therapeutic strategy to influence the severity of the disease to affect the function of GIT, and to modulate immune responses of the gut and the whole organism. Early enteral nutrition in the postoperative period reduces the risk of infectious complications.

Keywords: enteral nutrition, surgery, complications of enteral nutrition.