Onkológia 3/2007

ENDOSKOPICKÁ LIEČBA VČASNÝCH EZOFAGEÁLNYCH NEOPLÁZIÍ

prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.

Stúpajúca incidencia karcinómu pažeráka v posledných troch dekádach (najmä adenokarcinómu) viedla ku skvalitneniu endobioptickej dispenzarizáce a tiež ku zvýšenému záchytu včasných foriem karcinómu, resp. dysplastických zmien. Na základe stagingu s EUS a CT je endoskopická terapia u týchto lézií metódou voľby. Indikované sú dysplastické lézie a včasné karcinómy typu Tis a T1a a to bez prerastania lamina muscularis mucosae a s preferenciou tzv. nízko rizikových kritérií. Endoskopická mukozektómia sa uprednostňuje pri unifokálnych léziách. Ablatívne techniky ako argón plazma koagulácia, resp. fotodynamická liečba sú indikované pri multifokálnych léziách.

Kľúčové slová: karcinóm pažeráka, adenokarcinóm, endoskopická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ENDOSCOPIC TREATMENT OF TIMELY ESOPHAGEAL NEOPLASIA

Rising incididence of esophageal cancer during last three decades (especially adenocarcinoma) lead to improvement of endobioptic dispenzarisation and increased number of diagnoses of early cancers and praecanceroses respectivelly. Based upon EUS and CT staging is endoscopic therapy is the method of choice. Indicated are dysplastic lesions and early cancers TiS and T1a without involvement of muscularis propria with preferentially low risk criteria. Endoscopic mucosectomy is prefered in unifocal lesions. Multifocal lesions are indicated for ablative techniques like argon plasma coagulation or photodynamic therapy.

Keywords: esophageal cancer, adenocarcinoma, endoscopic treatment.