Onkológia 4/2014

ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Pokroky v liečbe chronickej myelocytovej leukémie (CML), predovšetkým vďaka inhibítorom tyrozínkinázy, si vyžadujú pravidelnú aktualizáciu manažmentu pacientov a liečebných odporúčaní. Panel expertov ELN (European LeukemiaNet) inovoval odporúčania z roku 2009 na základe výsledkov mnohých klinických štúdií. V článku prinášame prehľad definícií odpovedí na liečbu, kritériá optimálnej odpovede, varovných znakov a zlyhania liečby, liečebné odporúčania u novodiagnostikovaných pacientov, ale aj pacientov rezistentných či intolerantných na prvú líniu liečby. Špecifické odporúčania sú vypracované aj pre pacientov v akcelerovanej a blastovej fáze ochorenia, ako aj pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, ELN odporúčania, inhibítory tyrozínkinázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ELN recommendations for management of CML patients 2013

Advances in treatment of chronic myeloid leukemia, especially regarding tyrosine kinase inhibitors, need regular updating of patients management and treatment recommendations. A European LeukemiaNet expert panel reviewed recommendations from 2009 according to results of many clinical studies. In the article we bring summary of response to treatment, criteria of optimal response, warnings and treatment failure, treatment recommendations in newly diagnosed patients, as well as patients resistent or intolerant to first line therapy. Specific recommendations are made for patients in accelerated and blastic phase, as well as for allogeneic stem cell transplantation.

Keywords: chronic myeloid leukemia, ELN recommendations, tyrosine kinase inhibitors.