Onkológia 2/2014

Difúzny veľkobunkový lymfóm

MUDr. Andrej Vranovský, PhD., MUDr. Michaela Sojáková

Difúzny veľkobunkový lymfóm (DLBCL) je najčastejší typ malígneho lymfómu. Patrí medzi agresívne lymfómy, pacienti s týmto typom lymfómu vyžadujú zväčša neodkladné začatie liečby, ale viac ako polovica pacientov sa vylieči. Zavedenie rituximabu do liečebných schém výrazne zlepšilo prognózu pacientov s týmto typom lymfómu. Vysokodávkovaná chemoterapia s autológnou transplantáciou je aj naďalej základnou liečebnou stratégiou pre pacientov s chemosenzitívnym relapsom DLBCL. Pozitrónová emisná tomografia (PET) sa stala štandardnou vyšetrovacou metódou v iniciálnom stagingu, ako aj pri hodnotení dosiahnutej odpovede pacientov liečených pre DLBCL.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový lymfóm, liečba, chemoimunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diffuse large B-cell lymphoma

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most frequently occurring type of malignant lymphoma. It belongs to the group of aggressive lymphomas and patients with this type of lymphoma require immediate start of therapy, however more than a half of the can be cured. Incorporation of rituximab into current treatment protocols improved prognosis of patients with this type of lymphoma. High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation remains the basic treatment strategy for patients with chemosensitive relapse of DLBCL. Positron emission tomography (PET) has become a standard method in initial staging as well as in post-treatment assessment of patients with DLBCL.

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, therapy, chemoimmunotherapy.