Onkológia 1/2015

Difúzny malígny peritoneálny mezotelióm

MUDr. Karel Kroupa, PhD.

Rozsev rakovinových buniek po peritoneálnom povrchu sa v minulosti spájal s nemožnosťou kuratívnej liečby a krátkodobým prežívaním. Vedecké a farmakologické výskumy však ukázali, že v súčasnosti sú realitou prevencia i účinná liečba. Difúzny malígny peritoneálny mezotelióm je raritná a nebezpečná malignita dutiny brušnej. Autor poukazuje na skromné výsledky pri systémovej liečbe v kontraste s moderným multimodálnym prístupom, ktorý predĺžil prežívanie pacientov. Liečba sa skladá z cytoredukčnej chirurgickej liečby (CRS) vrátane peritonektómie (PE) a perioperačnej aplikácie kombinácie cytostatík v hypertermii (HIPEC). V súčasnosti sú k dispozícii štúdie, ktoré poukazujú na akceptovateľnú mortalitu, morbiditu a profity vrátane dlhodobého prežívania u skupiny pacientov s neúčinnou alebo vyčerpanou konvenčnou onkologickou liečbou.

Kľúčové slová: mezotelióm, difúzny malígny peritoneálny mezotelióm (DMPM), cytoredukčná liečba, CRS, hypertermická intraperitoneálna chemoterapia, HIPEC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant peritoneal mesothelioma

Spread of cancer cells of the peritoneal surface was previously associated with the impossibility of curative therapy and short-term survival. Scientific and pharmacological studies have shown that prevention and effective treatment are now a reality. Diffuse malignant peritoneal mesothelioma is the rarest and dangerous abdominal malignancy. The author points to modest results in the systemic treatment contrasts with the modern multimodal approach, which extended the survival of patients. The treatment consists of cytoreductive surgery (CRS) including peritonectomy (PE) and the perioperative application of the combination of cytotoxic agents in hyperthermia (HIPEC). Currently there are studies that show an acceptable mortality, morbidity and profits, including long-term survival in a group of patients with ineffective or exhausted conventional oncological treatment.

Keywords: mesothelioma, malignant peritoneal mesothelioma (DMPM), cytoreductive surgery, CRS, hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy, HIPEC.