Onkológia 6/2014

Diferenciálna diagnóza lymfadenopatie a lymfocytózy, indolentné lymfómy

MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.

Zväčšené lymfatické uzliny (lymfadenopatia) sú všeobecným klinickým nálezom, ktorý môže viesť k širokému rozsahu diagnostických a terapeutických postupov. Môže ísť o lymfadenopatiu pri nezhubnom zápalovom ochorení, pri primárnom hematologickom zhubnom ochorení alebo metastatickom postihnutí solídnym nádorom. Lymfatické uzliny môžu byť postihnuté v rade iných systémových ochorení. Lymfadenopatia v atypických lokalitách je vždy patologická. Lymfocytóza je definovaná ako absolútny počet lymfocytov, ktorý prekračuje hodnotu 4 x 109/l, môže byť primárna, sekundárna (reaktívna), stresová (akútna) a perzistujúca (chronická). Indolentné non-Hodgkinove lymfómy (I-NHL) predstavujú heterogénnu skupinu malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, ktoré sa vyznačujú pomalým rastom, tendenciou ku generalizácii už vo včasných štádiách ochorenia a nezriedka len s minimálnymi klinickými príznakmi v priebehu ochorenia.

Kľúčové slová: lymfadenopatia, biopsia lymfatickej uzliny, lymfocytóza, indolentné lymfómy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of lymphadenopathy and lymphocytosis, indolent lymphomas

Enlarged lymph nodes (lymphadenopathy) are a general clinical finding which can lead to a wide range of diagnostic and therapeutic procedures. It may be lymphadenopathy in a benign inflammatory disease, in a primary haematological malignancy or solid tumor metastatic disease. Lymph nodes may be affected in a number of other systemic diseases. Lymphadenopathy in atypical locations is always pathological. Lymphocytosis is defined as the absolute number of lymphocytes, which is above the 4 x 109/l, may be primary, secondary (reactive), stress (acute) and persistent (chronic). Indolent non-Hodgkin’s lymphomas (I-NHL) are a heterogeneous group of malignant lymphoproliferative disorders, which are characterized by low growth, tendency to generalization already in the early stages of the disease and often only with minimal clinical signs in the course of the disease.

Keywords: lymphadenopathy, lymph node biopsy, lymphocytosis, indolent lymphomas.