Onkológia 6/2012

Diferenciálna diagnostika infiltratívneho procesu pľúc u pacienta s chronickou lymfatickou leukémiou (CLL) – kazuistika

MUDr. Pavol Hollý, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Ivana Babinská, MUDr. Mária Hladká

Chronická lymfatická leukémia (CLL) je najčastejší typ leukémie dospelých (tvorí približne 25 – 30 % leukémií s incidenciou 3 – 4/100 000) a infekčné komplikácie sú aj naďalej jedna z hlavných príčin morbidity a mortality pacientov s CLL. Spektrum organizmov spôsobujúcich tieto infekcie sa mení z bežných bakteriálnych mikroorganizmov na menej bežné oportúnne patogény ako pneumocystis, listéria, mykobaktérie, herpetické vírusy a kandidy. Kazuistika opisuje prípad 60-ročného muža s CLL a závažným infiltratívnym pľúcnym procesom. Článok poukazuje na úskalia diferenciálnej diagnostiky invazívnych pľúcnych procesov u hematoonkologického pacienta. Včasná diagnostika, včasná a správna liečba infekcií sú kľúčovými faktormi na zníženie mortality takto rizikových pacientov.

Kľúčové slová: diferenciálna diagnostika, chronická lymfatická leukémia, invazívne pľúcne procesy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnostics of pulmonary infiltrative process in a patient with chronic lymphocytic leukemia (CLL) – case report

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) remains the mostcommon type of leukemia andinfectious complications continue to be one of the principal causes of morbidity and mortality in patients with this disorder. The spectrum of organisms causing infections in these patients is changing from common bacterial organisms to less common opportunistic pathogens such as Pneumocystis, Listeria, mycobacteria, herpesviruses, and Candida. Case report describes a 60-year-old male with CLL and severe pulmonary infiltrative process. This case report documents the difficulty in differential diagnostics invasive pulmonary process in hemato-oncological patient. Rapid, in-time diagnosis and appropriate therapy are the key factors for decreasing mortality in patients at risk.

Keywords: differential diagnostic, chronic lymphocytic leukemia, invasive pulmonary process.