Onkológia 3/2016

Diagnostické a prognostické faktory pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Zdenka Štefániková

Pokroky v diagnostike, ale aj v liečbe mnohopočetného myelómu si za ostatné desaťročie vynútili zmeny v kritériách definovania ochorenia, ako aj v jeho prognóze. Aktualizovaná definícia tejto choroby zahŕňa okrem uznávaných markerov poškodenia orgánov aj vysokošpecifické biomarkery. Aktualizovaný stagingový systém kombinuje stanovenie nádorovej záťaže a biológie choroby. Staršie kritériá boli akceptovateľné v období obmedzených liečebných možností so závažnými toxickými účinkami, ktoré nevykazovali zjavný klinický benefit pri včasnej intervencii. V súčasnosti sa ukazuje, že včasná intervencia u vysokorizikových asymptomatických pacientov môže predĺžiť prežívanie.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, diagnostické kritériá MM, cytogenetické abnormality, revidovaný Medzinárodný prognostický systém pre myelóm – R-ISS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic and prognostic factors in multiple myeloma

Advances in the diagnosis and treatment of multiple myeloma have compelled changes in the criteria of the disease definition and prognosis over the last decade. The disease definition has been updated to include highly specific biomarkers in addition to established markers of end-organ damage. The staging system has been revised to combine both the determination of tumor burden and disease biology. Older criteria were acceptable in a period of restricted treatment options with serious toxic effects, without any evident clinical benefit at an early intervention. It has been proven that early intervention in high-risk asymptomatic patients may lead to higher survival rates.

Keywords: multiple myeloma, diagnostic criteria of MM, cytogenetic abnormalities, revised International staging system for myeloma – R-ISS