Onkológia 1/2020

De-eskalácia chemorádioterapie karcinómu orofaryngu asociovaného s infekciou ľudským papilomavírusom

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, prof. MUDr. Branislav Jeremić, Ph.D., MUDr. Marián Švajdler, PhD., MUDr. Michaela Švajdová

Približne dve desaťročia sme svedkami intenzívneho klinického výskumu novej entity skvamocelulárnych karcinómov hlavy a krku (SCCHN). Analýzy poukazujú na viaceré špecifiká v biológii, klinickom obraze, prognóze a odpovedi na liečbu karcinómu orofaryngu asociovaného s infekciou ľudským papilomavírusom (HPV+ OPC). Nedávno vykonaná zmena v TNM klasifikácii tejto malignity odráža vysokú lokoregionálnu kontrolu po primárnej operácii alebo chemorádioterapii. Väčšina lokoregionálne pokročilých nádorov je zaradená do štádia I a II. Celkom prirodzene, vyššia citlivosť nádorových buniek na ionizujúce žiarenie, ako aj dobré výsledky dosiahnuté transorálnymi chirurgickými technikami podnietili záujem o zníženie intenzity primárnej liečby s cieľom zníženia výskytu jej neskorých následkov. Viaceré skúmané stratégie sú zamerané na správny výber pacientov pre liečbu jednou lokálnou modalitou alebo na optimalizáciu kombinácie viacerých modalít. Zatiaľ nemáme výsledky žiadnej randomizovanej štúdie, ktoré by nám umožnili v klinickej praxi de-eskalovať štandardnú liečbu SCCHN. Ponúknuť pacientom možnosť zníženia toxicity liečby HPV+ OPC môžeme len v rámci klinickej štúdie. Na Slovensku bola iniciovaná prospektívna multicentrická štúdia s de-eskalovanou konkomitantnou chemorádioterapiou.

Kľúčové slová: HPV, karcinóm orofaryngu, rádioterapia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

De-escalation of chemoradiotherapy of oropharynx cancer associated with human papillomavirus

Intensive research in the new entity of squamous cell carcinomas of the head and neck (SCCHN) can be followed over last two decades. Specific biology, clinical presentation, prognosis and treatment response has been identified in oropharynx cancer associated with human papillomavirus (HPV+ OPC). High locoregional control of this malignancy after primary therapy is reflected in recently changed TNM classification. Substantial proportion of locoregionally advanced tumours is classified in stage I and II. High sensitivity of cancer cells to radiation, as well as good results of transoral surgical techniques, has provoked interest in de-intensification of primary treatment aiming at reduction of late toxicity. Several investigational strategies focus on patient selection for single modality approach or on optimal combination of multiple modalities. There is no data based on results of a randomised study supporting de-escalation of standard interventions in SCCHN. Treatment of HPV+ OPC with potential toxicity reduction can be offered only in a clinical study. A prospective multicenter study with de-escalated concomitant chemoradiotherapy has been initiated in Slovakia.

Keywords: HPV, oropharynx cancer, radiotherapy, chemotherapy