Onkológia 5/2021

Črevný mikrobióm a neskorá toxicita protinádorovej terapie

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., Viola Števurková, prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.

Nedostatočná špecificita protinádorovej terapie má za následok viacero vedľajších účinkov. Okrem toho, že ovplyvňuje nervový a imunitný systém, významným spôsobom narúša intestinálny ekosystém, poškodzuje sliznicu čreva a spôsobuje dysbiózu. U dlhodobo prežívajúcich onkologických pacientov sa veľmi často stretávame s únavou, depresiou, strachom a kognitívnymi dysfunkciami, ktoré sú dôsledkom vplyvu chemoterapie na nervový systém s označením „chemo-mozog“ (angl. chemobrain). Niektoré liečivá nedokážu ľahko penetrovať do mozgového tkaniva cez hematoencefalickú bariéru, preto sa predpokladá nepriamy mechanizmus ich pôsobenia na kognitívne funkcie. Os „mikrobiota-črevo-mozog“ vytvára obojsmerný komunikačný systém medzi centrálnym a enterickým nervovým systémom, v ktorom jednu z kľúčových úloh zohráva intestinálny mikrobióm. V rámci tohto prepojenia sú endokrinné a metabolické dráhy spájané s emočnými a kognitívnymi centrami v mozgu. Prejavom zmeneného mikrobiómu môže byť produkcia kardiotoxických metabolitov, ktoré pomáhajú rozvoju aterosklerózy, trombózy a srdcového zlyhávania. Neuroprotektívny a kardioprotektívny účinok probiotík a pribúdajúce dôkazy o fekálnej transplantácii naznačujú, že modulácia črevnej mikrobioty v prospech symbiotických komenzálnych mikroorganizmov by mohla prispieť nielen k zvýšeniu účinnosti, ale aj k zníženiu akútnej a neskorej toxicity protinádorovej terapie.

Kľúčové slová: mikrobióm, protinádorová terapia, kognitívne dysfunkcie, kardiotoxicita, modulácia črevnej mikrobioty, probiotiká, fekálna transplantácia mikrobioty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Microbiome and long-term toxicity of cancer treatment

Insufficient specificity of cancer therapy results in several side effects. Cancer treatment affects the nervous and immune system, damages the intestinal mucosa, and disrupts the gut ecosystem leading to dysbiosis. Long-term cancer survivors often suffer from depression, fatigue, fear and cognitive dysfunctions. “Chemobrain” represents the chemotherapy-related side effects affecting the central nervous system. Some chemoterapeutic agents cannot easily penetrate through the blood-brain barrier, suggesting an indirect mechanism to affect the cognitive functions. The “microbiota-gut-brain” axis forms a bidirectional communication system between the central and enteric nervous systems, in which the gut microbiota plays a key role. Endocrine and metabolic pathways are linked with emotional and cognitive centers in the brain. Production of cardiotoxic metabolites leading to atherosclerosis, thrombosis, and heart failure might be associated with the changes in gut microbiota composition. The neuroprotective and cardioprotective effects of probiotics as well as fecal microbiota transplantation suggest the possible role of microbiota modulation not only to improve the efficacy, but also to reduce the acute and late toxicity of cancer treatment.

Keywords: microbiome, cancer therapy, cognitive dysfunctions, cardiotoxicity, microbiota modulation, probiotics, fecal microbiota transplantation