Onkológia 6/2010

Cirkulujúce a diseminované nádorové bunky

MUDr. Michal Mego, PhD.

Metastatická choroba je hlavnou príčinou morbidity a mortality u onkologických pacientov. U veľkej časti nádorov sú prvým miestom metastáz regionálne lymfatické uzliny, ale nádory môžu i vo včasnom štádiu metastázovať hematogénnou cestou bez toho, aby vznikli klinicky zistiteľné vzdialené metastázy. Približne 30 − 40 % pacientov s karcinómom prsníka, ale i s inými solídnymi tumormi, ktorí sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné okultné metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzlinách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej choroby. V kostnej dreni ich nazývame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC), v periférnej krvi ich označujeme ako cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells − CTC). I keď v širšom slova zmysle aj CTC sú diseminovanými nádorovými bunkami. Zistenie prítomnosti mikrometastackej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charakterizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri individualizácií liečby onkologických pacientov.

Kľúčové slová: cirkulujúce nádorové bunky, diseminované nádorové bunky, karcinóm prsníka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Circulating and disseminated tumor cells

Metastatic disease is a major cause of morbidity and mortality in cancer patients. Regional lymph nodes are ussually first metastatic sites in majority of carcinomas, but tumors may also metastasize at an early stage hematogenously, without clinically detectable distant metastases. Approximately 30 − 40 % of patients with breast cancer and other epithelial tumors harbors occult metastases in the bone marrow, blood or lymph nodes. These occult metastases are part of the so-called micrometastatic disease. In the bone marrow they are known as disseminated tumor cells (tumor cells disseminated − DTC) while in the peripheral blood as circulating tumor cells (circulating tumor cells − CTCs). Although CTCs are disseminated tumor cells as well. Evaluation of micrometastatic disease may have prognostic significance, and their characterization for the presence of therapeutic targets could lead to personalized cancer treatment.

Keywords: circulating tumor cells, disseminated tumor cells, breast cancer.