Onkológia 5/2013

Cievne mozgové príhody v dôsledku vaskulárnej toxicity protinádorovej liečby

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., Mgr. Barbora Filová, MUDr. Pavol Janega, PhD.

Predložená práca sa zaoberá cievnymi mozgovými príhodami v asociácii so základnými cievnymi komplikáciami protinádorovej liečby. Niektoré z vaskulárnych následkov sa objavujú alebo pretrvávajú počas protinádorovej liečby alebo viac rokov po jej ukončení. V článku sú stručne uvedené najčastejšie príčiny cerebrovaskulárnych komplikácií u onkologických pacientov. Tiež uvádzame najnovšie odporúčania pre včasnú diagnostiku vaskulárnych komplikácií dôležitých v patogenéze cievnych mozgových príhod.

Kľúčové slová: cievne mozgové príhody, stenóza karotíd, rizikové faktory, hypertenzia, chemoterapia, rádioterapia, antiangiogénna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stroke as a consequence of vascular toxicity induced by anticancer therapy

This article provides a minireview of stroke in association with basic vascular complications of anticancer therapy. Some vascular effects may become evident during anticancer therapy or many years after completion of this treatment. The article briefly summarizes the most common causes of cerebrovascular complications in cancer patients. The newest recommendation for early detection and follow up of vascular complications, which might be important in pathogenesis of stroke are also presented.

Keywords: stroke, carotid stenosis, risk factors, hypertension, chemotherapy, radiotherapy, antiangiogenic therapy.