Onkológia 5/2014

Cielená liečba karcinómu žalúdka

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Karcinóm žalúdka je ochorenie s celosvetovo klesajúcou incidenciou, avšak s vysokou mortalitou. Osemdesiat percent pacientov je diagnostikovaných v pokročilom štádiu, keď je nádor inoperabilný. Proteín HER2/neu býva zvýšene exprimovaný (overexpresia) pri 10 – 15 % pokročilých karcinómov žalúdka. Príčinou je najčastejšie amplifikácia génu HER2/neu. Trastuzumab sa stal štandardnou liečbou pre pacientov s HER-2 pozitívnym pokročilým karcinómom žalúdka.

Kľúčové slová: karcinóm žalúdka, cielená liečba, overexpresia HER2, trastuzumab.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Targeted terapy of gastric cancer

The incidence of gastric cancer has been declining globally but mortality remains high. 80 % are diagnosed at an advanced stage, when the tumour is inoperabile. Protein HER2/neu is overexpressed in 10 – 15 % of advanced gastric cancers. It is a result of HER2/neu gene amplification. Trastuzumab has become a standard treatment for patients with HER-2 positive advanced gastric cancer.

Keywords: gastric cancer, targeted therapy, HER2 overexpression, trastuzumab.