Onkológia 1/2011

Cielená biologická liečba pri karcinóme pľúc – aktuálny stav a perspektívy

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

V súčasnosti používané cielené biologické lieky pri karcinóme pľúc sú zamerané na dva ciele: EGFR (epidermal growth factor receptor – receptor epidermálneho rastového faktoru) – erlotinib, gefitinib a cetuximab (zatiaľ neschválený pre NSCLC v EÚ) a na inhibíciu nádorovej angiogenézy: bevacizumab. Indikované sú pri pokročilom/metastatickom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC), v prípade bevacizumabu NSCLC iného, než s prevahou skvamóznej zložky. V klinickom výskume je ďalších vyše 20 skupín cielených liečiv a približne 200 liekov. Medzi najvýznamnejšími sú inhibítory mTOR (mammalian target of rapamycin – cieľ rapamycínu u cicavcov), inhibítory HDAC (histone deacetylases – histónových deacetyláz), integrínové inhibítory a proteazómové inhibítory. Nedávno vzbudila veľkú pozornosť možnosť inhibície ALK (anaplastic lymphoma kinase – kinázy anaplastického lymfómu) u pacientov s relevantnou génovou translokáciou.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, NSCLC, cielená liečba, inhibítory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Targeted biological therapy for lung cancer – current status and perspectives

Currently used targeted biological drugs for lung cancer are aimed at two targets: EGFR (epidermal growth factor receptor) – erlotinib, gefitinib and cetuximab (not yet approved for NSCLC in the EU), and inhibition of tumor angiogenesis – bevacizumab. All are indicated for advanced/metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC), in the case of bevacizumab other than with a predominance of squamous component. There are more than 20 groups of targeted agents and about 200 drugs in clinical research. Among the most noteworthy are inhibitors of mTOR (mammalian target of rapamycin) HDAC (histone deacetylases) inhibitors, integrin inhibitors and proteasome inhibitors. Recently the possibillity of ALK (anaplastic lymphoma kinase) inhibition has attracted much attention in patients with the relevant gene translocation.

Keywords: lung cancer, NSCLC, targeted therapy, inhibitors.