Onkológia 3/2014

Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby

RNDr. Katarína Hlinková

Chromozómové prestavby, ktoré vedú k vzniku fúznych génov, zohrávajú významnú úlohu v onkogenéze. Kým donedávna bola prítomnosť fúznych génov obmedzená len na hematologické a mezenchymálne malignity, nedávne objavy odhalili ich prítomnosť aj pri epiteliálnych malignitách. Prestavby génu ALK (kinázy anaplastického lymfómu) definujú molekulárnu podskupinu nemalobunkového pľúcneho karcinómu (NSCLC) s výraznou liečebnou odpoveďou na ALK inhibítor krizotinib. V súčasnosti boli identifikované prestavby génov ROS1 (repressor of silencing 1 – represor utlmenia génovej expresie) a RET (rearranged during transfection – prestavený počas transfekcie), ktoré predstavujú novú molekulárnu podskupinu pľúcnych adenokarcinómov. Vzhľadom na intenzívny výskum inhibítorov týchto receptorových tyrozínkináz môžeme v blízkej budúcnosti očakávať ich implementáciu do rutinnej klinickej praxe.

Kľúčové slová: ALK, ROS1, RET, tyrozínkinázové inhibítory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chromosomal rearrangements in lung adenocarcinoma – new treatment options

Chromosomal rearrangements resulting in gene fusions are frequently involved in carcinogenesis. Until recently, their presence was limited on hematologic and mesenchymal neoplasms. However, recent studies have demonstrated that epithelial malignancies can also harbor recurrent gene fusions. Rearrangement of ALK gene (anaplastic lymphoma kinase) defines a molecular subtype of NSCLC with significant therapeutic response to ALK inhibitor crizotinib. Recently been identified rearrangements of ROS1 and RET genes which represent new molecular subtype of lung adenocarcinoma. Given to intensive research of these tyrosine kinase inhibitors, we can expect that will be implemented in routine clinical care in the near future.

Keywords: ALK, ROS1, RET, tyrosine kinase inhibitors.