Onkológia 4/2006

Chirurgické riešenie minimálnych lézii prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča

MUDr. Ivan Waltzer, MUDr. Karel Kroupa, MUDr. Roman Čierny, MUDr. Patrik Palacka, MUDr. Eva Puškárová, MUDr. Albert Törok, MUDr. Otília Osifová, MUDr. Terézia Lauková, MUDr. Vladimír Bella, MUDr. Andrea Šimová

V snahe odhaliť subklinické a včasné formy rakoviny prsníkovej žľazy a v súvislosti s rozvojom skríningových programov má použitie lokalizačných – identifikačných vodičov nezastupiteľné miesto v diagnostike a liečbe nepalpovateľných benígnych a malígnych lézii. Za obdobie 15 r. (od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2005) sme celkovo operovali 21 826 pacientov. Z uvedeného počtu sme pre choroby prsníkovej žľazy chirurgicky riešili 7 845 pacientov, t. j. 35,9 %, vrátane 311 pacientov, u ktorých bola vykonaná iná operácia (resutúra, riešenie infekcie, debridement...). pre benígne ochorenie bolo riešených 3 383 pacientov a pre malignitu 4 151 pacientov. Z celkového počtu 7 534 pacientov bolo pre hmatnú léziu riešených 6 332 (84,0 %) a pre nepalpovateľnú léziu, na identifikačnom kovovom vodiči, 1 202 pacientov, t. j. 16,0 % pacientov. v článku podávame analýzu klinického materiálu chirurgickej kliniky NoÚ.

Kľúčové slová: skríningová mamografia, včasná diagnostika, nehmatný, biopsia, exstirpácia, exstirpácia na kovovom vodiči, ihlová lokalizácia karcinómu prsníka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SURGICAL APPROACH FOR MINIMAL BREAST LESIONS IN THE MATERIAL OF THE CENTER, USING PREOPERATIVE INSERTION OF METAL IDENTIFICATION WIRE

In the pursuit of the detection of early subclinical forms of breast cancer, and with regard to the advancement in screening programs, the wire-guided excision is irreplaceable in the diagnostic and therapy of benign and malignant breast lesions. In the 15-year period (1. 1. 1991 – 31. 12. 2005) we have performed surgery on 21 826 patients. 7 845 (35,9 %) of them were surgically treated for breast disease, including patients (311 cases) with other operation (secondary suture, surgery for infection, debridement...). 3 383 patients were treated for benign, 4 151 for malignant lesions. out of the total of 7 534 patients, 6 332 (84,0 %) were treated for palpable lesions, 1 202 (16,0 %) for non-palpable lesions, with the localization needle. In this article we present the analysis of clinical material of the Clinic of surgery of the National oncological Institute (NOÚ).

Keywords: screening mammography, early diagnosis, non-palpable, biopsy, excision, wire–guided excision, needle-localized breast biopsy.