Onkológia 2/2006

Chirurgické riešenie metastáz kolorektálneho karcinómu v pečeni

MUDr. Karel Kroupa

Metastatické postihnutie pečene pri kolorektálnom karcinóme je problémom aj v súčasnosti s 50 – 60 % výskytom a neuspokojivým počtom resekabilných pacientov. resekcia ostáva jedinou modalitou, kde 5-ročné prežívanie dosahuje 35 – 40 %. Najnovšími trendmi v chirurgii pečene sú etapové, kombinované alebo opakované výkony. použitím týchto postupov sa operabilita zvyšuje o 20 – 40 %. V prípade zlej lokalizácie metastatického ložiska používame ablačné spôsoby riešenia. podmienkou dobrých výsledkov je moderná technika, taktika a špecializovaný operačný tím.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, resekcie pečene pre metastatické postihnutie kolorektálneho karcinómu, ablačné spôsoby riešenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL LIVER METASTASES

Colorectal cancer metastatic to the liver with occurrence of 50 – 60 percent and unsatisfactory number of excised patients is still a problem. Surgical excision remains the best modality of treatment, 35 – 40 percent of such patients survive over five years. latest trends in liver surgery are the phased, combined and repeated operations. Using this method the operability increases by 20 – 40 percent. In case of an incorrect localization of metastatic focus, ablated methods of solution are used. good results depend on modern technique, tactics and specialized operating team.

Keywords: colorectal carcinoma, liver resection for colorectal metastases, ablated methods of solution.