Onkológia 3/2011

Chirurgická liečba karcinómu žalúdka

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Michal Šimek, PhD.

K najzávažnejším problémom chirurgickej taktiky riešenia karcinómu žalúdka patrí rozsah resekcie orgánu a rozsah disekcie lymfatickej drenáže. Rozsah resekcie žalúdka určuje rozsah jeho postihnutia tumorom. Cieľom radikálneho operačného výkonu je dosiahnuť mikroskopicky čisté resekčné línie, keďže R0 resekcia je rozhodujúcim kritériom pre prognózu pacienta. Súčasťou kuratívnej chirurgickej resekcie pre karcinóm žalúdka je lymfadenektómia. V liečbe karcinómu žalúdka existujú dva názory na význam lymfadenektómie. Na ďalekom Východe je považovaná za výkon s liečebným potenciálom, v Európe sa považujer za výkon, ktorý určí staging a prognózu, ale jej vykonanie neovplyvní prognózu, taktiež je rozdiel v stagingových systémoch. Východ zakladá na anatomickej lokalizácii postihnutých uzlín, Európa na počte pozitívnych lymfatických uzlín.

Kľúčové slová: karcinóm žalúdka, gastrektómia, lymfadenektómia, staging, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of gastric cancer

The most serious problem in surgical treatment of gastric cancer include extent of resection and extent of lymphadenectomy. Extent of gastric resection determines the extent of tumor affection. The aim of radical surgical intervention is to achieve microscopically clear resection line since R0 resection is the main criterium for the prognosis of the patient. Curative surgical resection for gastric cancer is including lymph node dissection. In the treatment of gastric cancer are two views on the importance of lymphadenectomy. The Far East is considered a performance with therapeutic potential, in Europe is considered for the performance of designated staging and prognosis, but its implementation will not affect the prognosis, it is also a difference in the staging system. East based on the anatomical location of metastatic lymph nodes, in Europe the number of positive lymph nodes.

Keywords: gastric cancer, gastrectomy, lymphadenectomy, staging, prognosis.