Onkológia 5/2010

Chirurgická liečba karcinómu extrahepatálnych žlčových ciest

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Michal Bernadič

Ide o prehľadnú prácu zaoberajúcu sa problematikou diagnostiky a liečby pomerne zriedkavého ochorenia – karcinómu extrahepatálnych žlčových ciest. Zásadné postavenie v liečbe nádorov extrahepatálnych žlčových ciest zaujíma radikálna chirurgická resekcia a preto pacienti s potenciálne resekabilným nádorom majú byť podrobení chirurgickej intervencii aj bez stanovenia histologickej diagnózy na základe klinického obrazu a výsledkov vyšetrení zobrazovacími metódami.

Kľúčové slová: karcinóm, žlčové cesty, diagnostika, liečba, resekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment carcinoma of extrahepatal biliary tract

Is a review article about diagnostics and treatment a rare diasease – carcinoma of extrahepatal biliary tract. Leading position in a treatment of extrahepatal biliary tract tumours is radical surgical resection and patients with potential resecabile tumours may be undertake surgical resection withouth histological diagnosis.

Keywords: carcinoma, biliary tract, diagnostics, treatment, resection.