Onkológia 6/2011

Chirurgická liečba karcinoidu pľúc

doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Miroslav Janík, PhD., MUDr. Martin Lučenič

Karcinoidné tumory sú zvláštnou skupinou neuroendokrinných tumorov s veľmi dobrou prognózou vo väčšine prípadov, lepšou než u iných malignít. 5 ročné prežívanie dosahuje až 91 % a 10 ročné prežívanie 83 %. Častejší je výskyt typického karcinoidu ako atypického a aj prežívanie je u typického lepšie, a metastázovanie zriedkavejšie. Chirurgická liečba ostáva základom liečby týchto tumorov, na ktoré sa dnes, na rozdiel od nedávnej minulosti zásadne hľadí ako na malignitu. Podľa toho aj chirurgická liečba spočíva v radikálnom odstránení nádoru. Spektrum výkonov je rovnaké ako u iných pľúcnych malignít, najčastejšou ostáva lobektómia postihnutého laloka, pomerne časté bývajú pneumonektómie vzhľadom na charakteristickú centrálnu lokalizáciu nádorov. Klinovité resekcie a iné menšie ako anatomické atypické resekcie, sú rezervované pre funkčne limitovaných pacientov. Zvláštnou skupinou pľúcnych resekcií, ktoré sa častejšie vykonávajú práve u karcinoidov než u iných malignít, sú tzv. sleeve/rukávovité/ resekcie, alebo aj izolované sleeve resekcie bronchov/parenchým šetriace/ s následnou bronchoplastikou. Sú dostatočne radikálne a neznižujú prežívanie pacientov. Dovoľujú menejinvazívny výkon na pľúcach pri zachovaní dostatočnej radikality a zároveň pri minimálnom ovplyvnení pľúcnej funkcie v porovnaní s extenzívnejšími operáciami.

Kľúčové slová: karcinoid, bronchoplastika, sleeve resekcia, Kulchitského bunky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of lung carcinoid

Carcinoid tumors are special group of neuroendocrine tumors and have better prognosis then in other malignancies. 5 years survival is 91 % and 10 years survival is 83 %. Surgical treatment is essential for these tumors and radical remove of them is needed. Special operations is sleeve resection / lobectomy, pneumonectomy/ and bronchoplasty. These operations are radical and do not compromise oncological principles of treatment.

Keywords: carcinoid, bronchoplasty, sleeve resection, Kulchitsky cells.