Onkológia 3/2010

Chemoterapia nádorov centrálnej nervovej sústavy

MUDr. Peter Kalina, CSc.

Napriek rezistencii malígnych gliómov na chemoterapiu a rádioterapiu, na základe klinického skúšania sa v súčasnosti stala štandardnou pre glioblastómy konkomitantná a adjuvantná chemorádioterapia s temozolomidom (TMZ). Stav metylácie promotoru methylguaníntransferázy (MGMT) je považovaný za dôležitý prognostický faktor nielen pre predikciu efektivity chemoterapie, ale tiež dĺžky prežívania. Extrapolácia týchto výsledkov klinických skúšaní, získaných pri glioblastómoch, na gliómy nižšieho stupňa malignity je predčasná. Poznatky získané v klinickom skúšaní sekvenčnej rádiochemoterapie u anaplastických gliómov by mohli viesť k odporúčaniu chemoterapie PCV (prokarbazín, lomustín, vinkristín) alebo TMZ ako primoterapie. Potvrdil sa význam mutácie izocitrát dehydrogenázy 1(IDH1) ako nového prognostického markera nezávislého na histológii a liečbe, obdobne ako stav 1p/19 q alebo metylácie promótera MGMT. Lepšie pochopenie molekulárnych mechanizmov v budúcnosti umožní cielenú liečbu s vývojom špecifických látok, testovaných klinickým skúšaním v porovnaní s aktuálnou štandardnou liečbou TMZ/RT. V tejto súvislosti sa diskutuje o urýchlení schválenia liečby recidivujúcich glioblastómov bevacizumabom.

Kľúčové slová: malígne gliómy, chemoterapia, chemorádioterapia, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy of Tumours of CNS

In spite of the fact that malignant gliomas have been considered resistant to chemotherapy and radiotherapy recently concomitant and adjuvant chemoradiotherapy with temozolomide (TMZ) has become standard treatment for newly diagnosed glioblastomas. MGMT promoter methylation status has been been shown to be important prognostic factor not only for predicting benefit from alkylating agents but also for predicting the survival. Extrapolation of these results obtained in glioblastomas to lower-grade gliomas appears premature. New data from clinical trial of sequential radiochemotherapy of anaplastic gliomas may allow recomending chemotherapy (PCV or TMZ) as first line treatment of these tumours. IDH1 mutation emerged from this study as a novel prognostic marker as well as 1p/19q status or MGMT promoter methylation. Better understanding of the molecular mechanisms allows for the rational targeting and development specifically targeted therapies by clinical trials in conjuction with standard TMZ/RT therapy. An accelerated approval of bevacizumab in relapsed glioblastomas is disccused.

Keywords: malignant gliomas, chemotherapy, chemoradiotherapy, targeted agents.