Onkológia 6/2009

Chemoterapia kolorektálneho karcinómu

MUDr. Zuzana Hlavatá

Liečba pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom si vyžaduje multidisciplinárny prístup a vzhľadom na viacero liečebných možností je potrebný viac-menej komplexný pohľad, resp. nadhľad pre správnosť rozhodovania. Celkové 5-ročné prežívanie sa pohybuje v širokom rozpätí 10 – 40 % práve v závislosti nielen od povahy nádorového ochorenia a stavu pacienta, ale hlavne od správnosti rozhodnutí o optimálnom liečebnom postupe. Používanie agresívneho chirurgického prístupu pri metastatickom ochorení má čoraz širšie uplatnenie v praxi, napriek chýbaniu dát z randomizovaných štúdií podporujúcich tento postup. Skutočnosťou však zostáva, že pri správnej selekcii pacientov po resekčnom výkone metastáz je 5-ročné prežívanie 30 – 40 % (1). V poslednom období výskum nielen na poli klasických cytostatík (zavedenie oxaliplatiny do liečby kolorektálneho karcinómu), ale hlavne v oblasti molekulárnej úrovne (objavenie tzv. biologických látok, targetových molekúl) nám dovoľuje stále viac a viac zvyšovať efektivitu protinádorovej liečby, predlžovať prežívanie bez progresie ochorenia, a tým predlžovať aj celkové prežívanie. Napriek neodškriepiteľnosti významných pokrokov v liečbe a jej cielení u pacientov s metastatickým nádorom čreva, prognóza týchto pacientov zostáva zlá.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, systémová chemoterapia, celkové prežívanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy for colorectal cancer

Due to different treatment modalities, successful treatment of patients with metastatic colorectal cancer requires multidisciplinary and complex approach. The overall 5-year survival varies from 10 to 40%. This relatively wide interval is dependent on the nature of particular tumor, patient performance and treatment strategy. Despite absence of data from randomized clinical studies, employment of aggressive surgical procedures for metastatic colorectal cancer treatment is widely used. However, in selective group of patients, 5-years survival of 30 – 40 % after metastasectomy was achieved. New findings in the field of conventional chemotherapeutic agents (e.g. Use of oxaliplatiunum in the CRC treatment) as well as discovery of targeted molecules (e.g. bevacizumab) and their introduction into clinical practice have a positive impact on the efficacy of anticancer treatment, prolongation of the PFS, and, thereby, improvement of the overall survival. Despite substantial achievements in the targeting and treatment, the overall prognosis of patients with colorectal cancer remains poor.

Keywords: colorectal cancer, chemotherapy, overall survival