Onkológia 3/2011

Chemoterapia karcinómu žalúdka

MUDr. Tomáš Šálek

80 % až 90 % zo všetkých pacientov s karcinómom žalúdka je buď diagnostikovaných v pokročilom štádiu, keď nádor je inoperabilný, alebo sa u nich v priebehu piatich rokov po operácii vyvinie recidíva. Chemoterapia zreteľne zlepšuje prežívanie v porovnaní s najlepšou podpornou starostlivosť. Žiaden chemoterapeutický režim v klinickej štúdii fázy III pre pokročilú rakovinu žalúdka v 90-tych rokoch nepotvrdil benefit v prežívaní voči 5- fluorouracilu, a viaceré nové cytostatíká sa stali dostupnými až v neskorých 90-tych rokoch. Následne začiatkom nového storočia výsledky štúdií fázy III podporili nahradenie infúzie 5-fluóruracilu perorálne podávanými liečivami a nahradenie cisplatiny oxaliplatinou. Trastuzumab dosiahol zlepšenie prežívania u pacientov s Her-2 pozitívnou rakovinou žalúdka, ktorá tvorí asi 10 – 20 % prípadov. To znamená, že sa otvorili dvere do novej éry chemoterapie s molekulárne cielenými preparátmi a individualizáciou liečby pokročilej rakoviny žalúdka.

Kľúčové slová: rakovina žalúdka, chemoterapia, 5fluorouracil, cielená terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy for carcinoma of stomach

Of all patients with gastric cancer 80 % to 90 % are either diagnosed at an advanced stage when the tumour is inoperable, or develop a recurrence within five years after surgery. Chemotherapy clearly improves survival in comparison to best supportive care only. No chemotherapy regimen showed a survival benefit better than 5-fluorouracil alone in a phase III trial for advanced gastric cancer in 1990s, and several new cytotoxic agents became available in late 1990s. Thereafter, a couple of phase III trials supported the substitution of infusional 5-fluorouracil by orally administered agents and the replacement of cisplatin by oxaliplatin in early 2000s. Trastuzumab has succeeded in showing a survival benefit for patients with Her-2 positive gastric cancer which accounts for about 10 – 20 % of the cancer. This means that the door is opened to the new era of chemotherapy with molecular target agents and with individualization for advanced gastric cancer.

Keywords: gastric cancer, chemotherapy, 5fluorouracil, targeted therapy.