Onkológia 1/2007

Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Karcinóm prostaty je jednou z najčastejších malígnych chorôb u mužov. V súvislosti so starnutím populácie sa očakáva nárast incidencie tohto ochorenia. Viac ako 60 rokov sa používa androgenná deprivácia ako prvá línia liečby metastatického karcinómu prostaty. Približne po 2 – 3 rokov sa u väčšiny pacientov s diseminovaným ochorením vyvinie rezistencia na hormonálnu liečbu. Najčastejším miestom metastázovania sú kosti a lymfatické uzliny. Karcinóm prostaty bol dlho považovaný za chemorezistentné ochorenie. Pozitívne výsledky z posledného obdobia menia náš pohľad na toto ochorenie.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, hormonálne refraktérny karcinóm, randomizované štúdie, cytostatiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy of hormonally refractory prostatic carcinoma

Prostatic carcinoma is one of the most frequent malignant diseases of males. expectation of increasing incidence of this disease goes together with population growing old. Androgenic deprivation has been first line therapy of metastatic prostate cancer for more than 60 years. Most of the patients with disseminated disease become resistent to hormonal treatment after 2-3 years. Bones and lymphatic nodes are the most frequent site of metastasising. Prostatic carcinoma has been considered to be a chemoresistant disease for long time. Recent positive results change the view for this disease.

Keywords: prostatic carcinoma, carcioma refractory to hormonal treatment, randomized trials, cytostatics.