Onkológia 6/2009

Cetuximab – chimerická monoklonová IgG1 protilátka na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu a skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

Cetuximab je chimerická monoklonová IgG1 protilátka, ktorá je špecifická proti receptoru epidermálneho rastového faktora (EGFR). Signalizujúce procesy EGFR sa podieľajú na kontrole prežitia buniek, postupe bunkového cyklu, angiogenéze, migrácii buniek a bunkovej invázii/ metastáze. Cetuximab je indikovaný pri liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým (nezmutovaným) typom génu KRAS s expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (epidermal growth factor receptor, EGFR) v kombinácii s chemoterapiou a ako samostatne podávaný liek u pacientov, u ktorých zlyhala liečba na základe oxaliplatiny a irinotekánu, a ktorí trpia neznášanlivosťou na irinotekán. Cetuximab je indikovaný pri liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku v kombinácii s rádioterapiou pri lokálne pokročilom ochorení a v kombinácii s chemoterapiou na báze platiny pri opakovanom a/alebo metastatickom ochorení.

Kľúčové slová: cetuximab, receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR), metastatický kolorektálny karcinóm, skvamocelulárny karcinómu hlavy a krku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cetuximab – a chimeric monoclonal IgG1 antibody for the treatment of patients with squamous cell cancer of the head and neck

Cetuximab is a chimeric monoclonal IgG1 antibody that is specifically directed against the epidermal growth factor receptor (EGFR). EGFR signalling pathways are involved in the control of cell survival, cell cycle progression, angiogenesis, cell migration and cellular invasion/metastasis. Cetuximab is indicated for the treatment of patients with epidermal growth factor receptor (EGFR)-expressing, KRAS wild-type metastatic colorectal cancer: in combination with chemotherapy, as a single agent in patients who have failed oxaliplatin- and irinotecan-based therapy and who are intolerant to irinotecan. Cetuximab is indicated for the treatment of patients with squamous cell cancer of the head and neck in combination with radiation therapy for locally advanced disease, in combination with platinum-based chemotherapy for recurrent and/or metastatic disease.

Keywords: cetuximab, epidermal growth factor receptor (EGFR), KRAS wild-type metastatic colorectal cancer, squamous cell cancer of the head and neck