Onkológia 1/2022

Brentuximab vedotín v liečbe pacientov s Hodgkinovým lymfómom

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Anna Chbat, MUDr. Ľudmila Lineková, MUDr. Monika Péčová, MUDr. Lenka Lisá, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Klasický Hodgkinov lymfóm (cHL) sa zaraďuje medzi B-bunkové malignity. Najčastejšie postihuje mladých dospelých. Viac ako 80 % pacientov s cHL dosiahne dlhodobé remisie už po prvej línii liečby, ktorá je tvorená polychemoterapiou a/alebo rádioterapiou. Okrem toho približne 50 % pacientov s recidívou dosiahne dlhodobú remisiu po záchrannej vysokodávkovanej chemoterapii s následnou autológnou transplantáciou kmeňovými bunkami. Avšak pacienti po viacnásobných recidívach často končia na paliatívnej liečbe. Príchod konjugátu anti-CD30 monoklonálnej protilátky s liečivom brentuximab vedotínu (BV) zmenil prístup k pacientom s klasickým Hodgkinovým lymfómom. Od prvého schválenia v roku 2011 sa použitie BV skúmalo u predtým neliečených aj recidivujúcich/refraktérnych pacientov. Tento článok sumarizuje poznatky o BV.

Kľúčové slová: brentuximab vedotín, Hodgkinov lymfóm, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brentuximab vedotin for the treatment of patients with Hodgkin lymphoma

Classical Hodgkin lymphoma (cHL) is a B cell-derived lymphoid malignancy most often affecting young adults. More than 80% of HL patients achieve long-term remission after appropriate first-line treatment consisting of multiagent chemotherapy and/or radiotherapy. In addition, approximately 50% of patients with disease recurrence remain relapse-free after salvage therapy with high-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation. However, patients with multiple relapses are mostly in a palliative situation, and novel drugs for this patient group are needed. The arrival of the CD30 directed antibody-drug conjugate, brentuximab vedotin (BV), has altered the approach to patients with classical Hodgkin lymphoma. Since initial approval in 2011, BV has been extensively studied in previously untreated and relapsed/ refractory patients. This article will review the evolution of BV in classical Hodgkin lymphoma.

Keywords: brentuximab vedotin, Hodgkin’s lymphoma, treatment