Onkológia 3/2014

Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav

MUDr. Dávid Martinický, RNDr. Milan Zvarík, PhD.

V onkologickom výskume a v klinickej praxi môže byť analýza biomarkerov použitá nielen na identifikáciu prítomnosti nádoru, ale aj na stanovenie jeho štádia, subtypu a schopnosti odpovedať na terapiu. Biomarkery sú preto neoceniteľnými nástrojmi na detekciu a diagnostiku zhubných nádorov, prognózu pacientov a výber liečby. Nepriaznivá prognóza zhubných nádorov ovárií je dôsledkom chýbania spoľahlivých skríningových testov a nášho obmedzeného chápania mechanizmov chemorezistencie a relapsu. Cieľom tohto prehľadového článku je poskytnúť prehľad biomarkerov používaných v klinickej praxi pri zhubných nádoroch ovárií. Jediné dva biomarkery schválené FDA v USA na monitorovanie rekurencie alebo progresie ochorenia, ale nie na skríning, sú CA 125 a HE4. Na zlepšenie senzitivity a špecificity pre včasnú detekciu zhubných nádorov ovárií sú skúmané kombinácie biomarkerov. Prvým diagnostickým algoritmom, ktorý kombinuje viaceré biomarkery za účelom triedenia adnexálnych más, schváleným FDA v USA v septembri 2009, je OVA-1. Nedávne prielomy v proteomike a bioinformačných technológiách rozšíria naše pochopenie nádorovo špecifických biomarkerov. Takéto výskumy stanovia novšie a ešte užitočnejšie biomarkery na presnejšiu detekciu a manažment zhubných nádorov ovárií.

Kľúčové slová: biomarker, zhubný nádor, proteomika, senzitivita, špecificita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biomarkers in ovarian malignant tumors: state of the art

In oncologic research and clinical practice biomarker analysis cannot be used only to identify the presence of a tumor, but also to determine its stage, subtype and ability to respond to therapy. Biomarkers are therefore invaluable tools for detection and diagnosis of malignant tumors, prognosis of patients and choice of treatment. Unfavourable prognosis of ovarian malignant tumors is a result of absence of reliable screening tests and our limited understanding of mechanisms of chemoresistence and relapse. The purpose of this review article is to provide a review of biomarkers used in clinical practice in ovarian malignant tumors. The only two biomarkers approved by US FDA for monitoring of disease recurrence or progression, but not for screening, are CA 125 and HE4. Combinations of biomarkers are under investigation to improve the sensitivity and specificity for early detection of ovarian cancer. OVA-1 is the first diagnostic algorithm approved by US FDA in september 2009, that combines multiple biomarkers for the purpose of triaging adnexal masses. ecent breakthroughs in proteomics and bioinformatics technologies will broaden our understanding of tumor specific biomarkers. Such investigations will establish newer and even more useful biomarkers for more accurate detection and management of ovarian malignant tumors.

Keywords: biomarker, malignant tumor, proteomics, sensitivity, specificity.