Onkológia 5/2012

Biologická liečba u geriatrických pacientov

doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Biologická cielená liečba, v monoterapii alebo v kombinácii s klasickou chemoterapiou, zaznamenala významný pokrok v liečbe pacientov s malignitou. Jej použitie napríklad na rozdiel od vysokodávkovanej chemoterapie nie je vekovo limitované, napriek tomu však máme relatívne málo poznatkov o jej efektivite a toxicite u geriatrických pacientov. Cieľom článku je podať prehľad o efektivite a toxicite biologickej protinádorovej liečby u geriatrických pacientov na základe publikovaných dát.

Kľúčové slová: cielená liečba, geriatrickí pacienti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological therapy in geriatric patients

Targeted biological therapy, alone or in combination with conventional chemotherapy, make significant progress in the treatment of patients with malignancy. Its use as opposed to high-dose chemotherapy is not limited by age, nevertheless, we have relatively little knowledge of the toxicity and effectiveness in geriatric patients. Aim of this article is to give an overview of the biological effectiveness and toxicity of anticancer therapy in geriatric patients, based on published data.

Keywords: targeted therapy, geriatric patients.