Onkológia 1/2011

Biologická liečba lymfómov

MUDr. Andrej Vranovský, PhD.

Biologická liečba nie je síce presne definovaným pojmom, ale z tejto rozsiahlej skupiny liečiv sa v súčasnosti používajú v liečbe malígnych lymfómov najmä konjugované a nekonjugované monoklonové protilátky, v menšej miere interferón-alfa. Najväčší prínos v klinickej praxi malo zavedenie rituximabu do liečebných protokolov B-bunkových lymfómov v priebehu posledného desaťročia. V súčasnosti prebieha veľké množstvo klinických štúdií s rozličnými ďalšími zlúčeninami, ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu stať štandardnou súčasťou liečebných schém pacientov s malígnymi lymfómami.

Kľúčové slová: lymfóm, biologická liečba, monoklonové protilátky, interferón-alfa, antiidiotypové vakcíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lymphoma biologic therapy

The term of biological therapy is not exactly defined, but from this group of therapeutics are currently in the treatment of malignant lymphomas used conjugated and unconjugated monoclonal antibodies and to lesser extent interferon-alpha. Introduction of rituximab into treatment protocols of the patients with B-cell lymphomas has been the most important step in clinical practice during previous decade. There is currently ongoing substantial number of clinical trials studying different drugs belonging to the designation biological therapy. Some of them can become standard part of our treatment schemes in the near future.

Keywords: lymphoma, biological therapy, monoclonal antibodies, interferon-alpha, anti-idiotype vaccines.