Onkológia 6/2015

Bevacizumab v liečbe pacientok s karcinómom vaječníka v NOÚ

MUDr. Michaela Kubíčková, MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., MUDr. Štefánia Lišková, MUDr. Tomáš Minárik, PhD., MUDr. Andrej Jurík, MUDr. Tibor Lengyel, PhD., MUDr. Igor Slezák, PhD.

Cieľ štúdie: Zhodnotenie účinnosti a vedľajších účinkov bevacizumabu (BEV) v liečbe karcinómu vaječníka. Súbor pacientov: 90 pacientok s karcinómom vaječníka, vajíčkovodu alebo primárnym peritoneálnym karcinómom (PPC) liečených v NOÚ bevacizumabom od januára 2011 do januára 2015. Metódy: Retrospektívna analýza prežívania bez progresie (PFS) u pacientok liečených bevacizumabom v prvej línii liečby a pri relapse a hodnotenie nežiaducich účinkov. Výsledky: 75 pacientok s karcinómom vaječníka, vajíčkovodu alebo PPC bolo liečených bevacizumabom v 1. línii. Spolu s CHT sa dosiahol medián PFS 18,9 mesiaca. Toxicita stupňa 3 bola zistená u 16 pacientok – artériová hypertenzia (12), proteinúria (3), jedna tromboembolická príhoda. 15 pacientok sa liečilo bevacizumabom pri relapse, z toho 13 pacientok pri platina senzitívnom relapse. Liečba bevacizumabom spolu s CHT pri platina senzitívnom relapse dosiahla medián PFS 19,8 mesiaca. Medián sledovania pacientok bol 8,7 mesiaca. Záver: Bevacizumab v liečbe karcinómu vaječníka je veľmi dobre tolerovaný, len v málo prípadoch bol vysadený pre toxicitu. Výsledky efektivity biologickej liečby (bevacizumabu) karcinómu vaječníka v našich podmienkach sú porovnateľné s výsledkami medzinárodných štúdií, avšak porovnanie je limitované pre menší počet liečených pacientov a retrospektívny charakter analýzy.

Kľúčové slová: karcinóm vaječníka, bevacizumab, prežívanie bez progresie, nežiaduce účinky, retrospektívny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bevacizumab in the treatment of patients with ovarian carcinoma

Aim of the study: To evaluate the efficacy and toxicity of BEV in the treatment of ovarian carcinoma. Patients: 90 patients with ovarian carcinoma treated with chemotherapy (CHT) and BEV from January 2011 to January 2015 in NOÚ. Methods: Retrospective analysis of progression – free survival (PFS) and toxicity in patients treated with BEV in first line treatment and relapse. Results: BEV with CHT were administered in first line treatment in 75 patients. Median PFS was 18,9 months (M). Toxicity grade 3 was recorded in 16 patients, hypertension (12), proteinuria (3), trombosis (1). 15 patients with recurrent disease were treated with BEV, 13 of them with platinum-sensitive and two with platinum-resistant disease. Patients with platinum-sensitive disease reached median PFS 19,8 (M). Median follow up in all patients was 8,7 months. Conclusion: Bevacizumab in the treatment of ovarian carcinoma is high tolerable, withdrawn for toxicity occurred just in a few cases. The results of efficacy of BEV are comparable with the results of large published randomized study, but the comparison is limited for the small number patients and retrospective study design.

Keywords: ovarian cancer, bevacizumab, progression free survival, toxicity, retrospective.