Onkológia 5/2007

BEHAVIORÁLNY RIZIKOVÝ PROFIL PACIENTOK S KARCINÓMOM PRSNÍKA:ÚLOHA SOCIÁLNEJ INTERVENCIE

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., Mgr. Viera Bencová, prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.

Vplyv psychosociálnej intervencie a sociálnej podpory na adaptabilitu pacientok na nádorovú chorobu a jej prežitie je v súčasnosti intenzívne študovaný. Sociálna intervencia signifikantne pozitívne ovplyvňuje výsledok liečby, dĺžku prežívania a kvalitu života prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka a významne prispieva k vyrovnávaniu sa so zmenami sociálnych väzieb, intímnych manželských a partnerských vzťahov, rodinných a profesionálnych vzťahov a pozitívne ovplyvňuje zlepšenie mentálneho a fyzického zdravia. Cielená sociálna práca má mimoriadny význam pri pomoci prežívajúcim pacientkam pri ich návrate do normálnych sociálnych vzťahov cestou pozitívneho vplyvu inštrumentálne orientovanej a emotívne zameranej sociálnej intervencie. Sociálna intervencia bráni vývoju behaviorálneho rizikového profilu pacientok, ktorého symptomatológia zahŕňa anxiózne stavy, emocionálnu defenzivitu, depresiu a sociálnu izoláciu a účinne podporuje postupnú adaptabilitu pacientok na dôsledky nádorovej choroby.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, prežívanie, behaviorálny rizikový profil, sociálna intervencia, kvalita života

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BEHAVIORAL RISK PROFILE OF BREAST CANCER PATIENTS: THE ROLE OF SOCIAL INTERVENTION

The role of psychosocial stages and social intervention on adjustment to and survival from breast cancer is currently intensively studied. Recent studies indicated that social intervention plays an important role in the disease outcome, survival time, quality of life and may help the patients to cope with changed marital relationship, intimate ties, familiar and professional relations, social links and mental and physical health. Targeted social intervention plays a significant role in helping the breast cancer survivors to return into normal social cohesions. The results indicate that social intervention is positively influencing instrumental oriented and emotion focused coping with the development of behavioral risk profile including anxiety, defense passivity and social isolation. Social intervention supports stepwise the adaptability of patients to the impact of cancer disease.

Keywords: breast cancer, survival, behavioral risk profile, social intervention, quality of life