Onkológia 5/2023

Akútne stavy v onkológii a ich liečba

MUDr. Michaela Sojáková

Onkologické emergencie zahŕňajú viaceré závažné zdravotné komplikácie vyplývajúce nielen zo samotného nádorového procesu, ale aj z podávanej onkologickej liečby. S rastúcou incidenciou nádorových ochorení, rozširujúcimi sa možnosťami ich liečby a zlepšením prežívania onkologických pacientov sa čoraz častejšie môžeme stretnúť s významnými a často až život ohrozujúcimi komplikáciami tak malígnych ochorení, ako aj ich liečby. Mnoho z nich je pomerne špecifických a mimo populácie onkologických chorých je ich incidencia vzácna. V tomto prehľadovom článku sú diskutované vybrané akútne komplikácie nádorových ochorení a onkologickej liečby a ich manažment.

Kľúčové slová: nádorové ochorenia, onkologické emergencie, intenzívna starostlivosť

Acute conditions in oncology and their treatment

Oncological emergencies include several serious health complications arising not only from the tumor process itself, but also from the oncological treatment administered. With the increasing incidence of cancer, the expanding possibilities of their treatment and the improvement of patient survival, we can increasingly encounter significant and often life-threatening complications of both malignant diseases and their treatment. Many of them are quite specific and their incidence is rare outside the oncology patient population. This review article discusses selected acute complications of cancer and oncological treatment and their management.

Keywords: malignancy, oncologic emergency, intensive care