Onkológia 1/2012

Akútne hematologické komplikácie u onkologických pacientov

MUDr. Ľudmila Krištof

Samotné onkologické ochorenie, rovnako aj jeho liečba, sú často komplikované vznikom závažných, nezriedka aj život ohrozujúcich akútnych stavov. Ich včasné rozpoznanie a liečba sú kľúčové pre zníženie morbidity a mortality u pacientov s malignitou. Článok prináša prehľad viacerých hematologických emergencií, ktoré vznikajú v dôsledku abnormálnej hemopoézy (napr. hyperleukocytóza, anémia, trombocytopénia), porúch hemostázy (napr. hemorágia, pľúcna embólia, diseminovaná intravaskulárna koagulácia), alebo súvisia s hemosubstitučnou liečbou (potransfúzne reakcie).

Kľúčové slová: hematologické emergencie, krvácanie, anémia, trombocytopénia, pľúcna embólia, diseminovaná intravaskulárna koagulácia, hyperleukocytóza, potransfúzne reakcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute hematologic emergencies in oncology

Malignant disease and its treatment are often being complicated by development of serious and at times life-threatening emergencies. Early recognition and treatment of these acute events are important to reduce morbidity and mortality in cancer pacients. The following article provides an overview of several hematologic emergencies, which occur due abnormal hemopoesis (e.g. hyperleukocytosis, anemia, thrombocytopenia), abnormal hemostasis (e.g. hemorrhage, pulmonary embolism, disseminated intravascular coagulation), or are related to blood products transfusions (transfuse reactions).

Keywords: hematologic emergencies, hemorrhage, anemia, thrombocytopenia, pulmonary embolism, disseminated intravascular coagulation, hyperleukocytosis, transfuse reactions.