Onkológia 1/2016

Akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: od genómu k pacientovi

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Akútna lymfoblastová leukémia patrí medzi najčastejšie malígne ochorenia v detskom veku. Prognóza pre detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšila, čo platí aj pre pacientov liečených na území Slovenskej republiky. Zlepšenie prognózy je výsledkom systematického a veľmi dobre organizovaného medzinárodného vedeckého úsilia a klinických štúdií. Nová éra genomiky významne zasahuje aj do oblasti leukémií a prináša nové poznatky o leukemogenéze, rizikových genetických podskupinách a možných nových terapeutických cieľoch a postupoch. Úspech liečby je v súčasnosti závislý predovšetkým od takmer personifikovanej stratifikácie pacientov do rizikových skupín a od adaptácie liečby podľa rizika. Slovenská pediatrická leukemická skupina je aktívne začlenená do medzinárodných klinických štúdií pre detské akútne leukémie a prognóza pre našich pacientov sa približuje výsledkom publikovaným v krajinách západnej Európy.

Kľúčové slová: detské leukémie, akútna lymfoblastová leukémia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Childhood acute lymphoblastic leukemia: from genome to patient

Acute lymphoblastic leukemia is the most common malignant disease in childhood. During recent decades prognosis for children with acute leukemia has greatly improved, including the patients treated in the Slovak Republic. The prognosis for these patients has improved as a result of the systematic and well-organized international research efforts and clinical trials. The advent of new genomic technologies has provided new insights into leukemogenesis, identified many novel subtypes of leukemia, and triggered development of new therapeutic formulations. The success of treatment depends on stratifying patients into risk group and incorporating novel treatment strategies.The Slovak pediatric leukemia group is actively incorporated into these international clinical trials and the outcome for our patients is comparable to the results published in Western Europe.

Keywords: childhood leukemia, acute lymphoblastic leukemia