Onkológia 5/2015

Aktuálne trendy v chirurgickej liečbe nádorov štítnej žľazy

MUDr. Róbert Králik, PhD., prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Karcinóm štítnej žľazy je najčastejšia endokrinná malignita. Základnou liečbou je stále totálna tyroidektómia, aj keď v súčasnosti mô- žeme pozorovať snahu o individualizáciu chirurgickej liečby, najmä pri papilárnom mikrokarcinóme. Lymfadenektómia je indikovaná z terapeutických dôvodov, profylatická je diskutovaná, nie je zatiaľ dosiahnutý jednoznačný konsenzus.

Kľúčové slová: chirurgická liečba, karcinóm štítnej žľazy, totálna tyroidektómia, centrálna krčná disekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in the surgical treatment of thyroid tumors

Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy. The basic treatment is still a total thyroidectomy, although currently we can observe efforts to individualise surgical treatment, specially for papillary mikrocarcinome. Lymph node dissection is indicated for therapeutic reasons, prophylactic is discussed, not yet reached a clear consensus.

Keywords: surgical therapy, thyroid cancer, thyroidectomia totalis, central neck dissection.