Onkológia 5/2022

Aktuálne liečebné možnosti pokročilého cholangiokarcinómu

MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Mgr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH

Cholangiokarcinóm je malígne ochorenie žlčových ciest. Incidencia je pomerne nízka, ale vo vybraných regiónoch Ázie má stále stúpajúcu tendenciu. Kuratívnym liečebným postupom je radikálny chirurgický zákrok. Pri lokálne pokročilom neresekabilnom a metastatickom ochorení je liečbou voľby systémová chemoterapia. Štandardom I. línie je kombinácia gemcitabínu a platinového derivátu (cisplatina/oxaliplatina). V rámci II. línie je možné použiť liečebné režimy na báze oxaliplatiny, eventuálne irinotekanu. Tak ako v iných nádorových diagnózach, aj v liečbe cholangiokarcinómu sledujeme akcent personalizovanej medicíny. Potvrdzujú klinický prínos využitia inovatívnych liekov za predpokladu génových aberácií či špecifických biologických znakov nádoru. Využiteľnými sa zdajú mutácie FGFR, BRAF, HER2, IDH-1, expresia PD-L1 a iné. Pokračujúci výskum nových a hodnotenie existujúcich moderných preparátov je potrebné na zlepšenie a prípadnú zmenu liečebných postupov metastatického a pokročilého neresekabilného cholangiokarcinómu.

Kľúčové slová: cholangiokarcinóm, cielená liečba, chemoterapia, imunoterapia, NGS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment options for advanced cholangiocarcinoma

Cholangiocarcinoma is a malignant disease of biliary tract. Incidence is relatively low, but still increasing especially in some regions of Asia. Treatment of primary resectable cholangiocarcinoma is surgical intervention. In case of locally advanced inoperable, or disseminated disease is the treatment of choice systemic chemotherapy. Standard of I. line therapy is combination of gemcitabine and platinum derivate (cisplatin/oxalipatin). Treatment of choice in II. line is regime based on oxaliplatin, eventually irinotecan. Same as in other malignancies, also in cholangiocarcinoma personalized medicine is accented. Recently, there are many ongoing studies which evaluate benefit of targeted therapy and immunotherapy. Considering multiple studies, innovative drugs could be use in case of presence specific gene aberrations and/or specific biological properties of tumor. Actionable mutations seem to be FGFR, BRAF, HER2, IDH-1, PD-L1 positivity etc. Another studies, research and evaluation of modern molecules are needed for improvement and treatment strategies changes especially in metastatic and locally advanced inoperable cholangiocarcinoma.

Keywords: cholangiocarcinoma, targeted therapy, chemotherapy, immunotherapy, NGS