Onkológia 3/2022

Aktualizované odporúčania ESMO pre liečbu novodiagnostikovaného epitelového karcinómu ovária

doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Udržiavacia liečba s PARP inhibítormi sa stala štandardným postupom v manažmente liečby určitej skupiny pacientok s rekurentným karcinómom ovária. Poznatky z klinických štúdií o udržiavacej liečbe s PARP inhibítormi v liečbe novodiagnostikovaného ovariálneho karcinómu rozšírili použitie PARP inhibítorov aj pre túto skupinu pacientok. Navyše výsledky boli také presvedčivé, že pomerne v krátkom čase dochádza k aktualizácii ESMO odporúčaní, čo sa týka potreby testovania mutačného stavu pacientok a potreby udržiavacej liečby. V článku predkladáme sumarizáciu odporúčaní a hlavné výsledky klinických štúdií, ktoré tvorili podklad na spomínanú aktualizáciu.

Kľúčové slová: karcinóm ovárií, ESMO odporúčania, PARP inhibítory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Updated ESMO recommendations for the treatment of newly diagnosed ovarian epithelial carcinoma

Maintenance treatment with PARP inhibitors has become standard practice in the management of a specific group of patients with recurrent ovarian cancer. Findings from clinical trials of maintenance treatment with PARP inhibitors in the treatment of newly diagnosed ovarian cancer have expanded the use of PARP inhibitors to this group of patients. In addition, the results were so convincing that the ESMO recommendations were updated in a relatively short time regarding the need to test the mutational status of patients and the need for maintenance treatment. In this article, we present a summary of the recommendations and the main results of the clinical studies that formed the basis for the mentioned update.

Keywords: ovarian cancer, ESMO guidelines, PARP inhibitors