Onkológia 2/2022

Ako sa pozeráme na inhibítory CDK4/6 v paliatívnej liečbe dnes

MUDr. Miroslava Malejčíková

Karcinóm prsníka je najčastejšie nádorové ochorenie u žien. V metastatickom štádiu predstavuje inkurabilné ochorenie a jeho liečba je zameraná na predĺženie prežívania a udržanie kvality života. Asi u 70 % pacientok, ktoré majú hormonálne pozitívny karcinóm, môžeme v liečbe použiť endokrinnú terapiu. Jej problémom je rozvoj hormonálnej rezistencie, ktorou sa skracuje obdobie, kedy je efektívna. Poznávaním mechanizmov rezistencie sa zistilo, že kombinovať ju s CDK4/6 inhibítormi je jednou z možností, ako ju prekonať. To viedlo k zmene manažmentu pacientok v I. a II. línii liečby. Kombinovaná liečba je vysokoefektívna, vedie k zlepšeniu parametrov prežívania a zároveň neznižuje svojou toxicitou kvalitu života pacientok. Jej pevné postavenie vo svetových liečebných odporúčaniach sa odvíja od výsledkov registračných štúdií, ktoré potvrdili predĺženie celkového prežívania.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, inhibítory CDK4/6, paliatívna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How do we look at CDK4/6 inhibitors in palliative treatment today

Breast cancer is the most common cancer in women. It represents an incurable disease in the metastatic stage and treatment is aimed at prolonging survival and maintaining quality of life. About 70% of patients who have hormone receptor-positive cancer can use endocrine therapy. Its problem is the development of hormonal resistance, which shortens the period when it is effective. By understanding the mechanisms of resistance, it has been found that combination it with CDK4/6 inhibitors is one way to overcome it. This led to a change in the management of patients in the I. and II. lines of treatment. Combination therapy is highly effective, leads to improved survival parameters and at the same time it does not reduce patient’s quality of life due to its toxicity. Its strong position in global treatment guidelines is based on the results of registration studies, which confirmed prolongation of overall survival.

Keywords: breast cancer, CDK4/6 inhibitors, palliative treatment