Onkológia 3/2021

Ako liečiť kolorektálny karcinóm v kontexte nových poznatkov o nových molekulárnych markeroch

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik

Kolorektálny karcinóm (CRC) je na treťom mieste vo výskyte chorobnosti a úmrtnosti na rakovinu na celom svete. CRC je dosť heterogénny, pokiaľ ide o molekulárne genetické vlastnosti a patogénne dráhy. Nedávne zlepšenia v našom chápaní biológie kolorektálneho karcinómu viedli k identifikácii niekoľkých dôležitých prognostických a prediktívnych markerov odpovede na riziko spojené s ochorením a odpovede na liečbu pre konkrétneho pacienta. Na stanovenie molekulárneho podtypu, prognózu a odhad citlivosti na rôzne lieky sa v praxi používa široké spektrum biomarkerov. Tieto biomarkery môžu zahŕňať zárodočné a somatické mutácie, chromozomálne aberácie, genómové abnormality, zmeny génovej expresie na úrovni mRNA alebo proteínu a zmeny stavu metylácie DNA. Správne využitie týchto biomarkerov umožňuje prispôsobiť liečebné stratégie s cieľom maximalizovať pravdepodobnosť odpovede a minimalizovať toxicitu pri liečbe. Pri liečbe kolorektálneho karcinómu sa dosiahol obrovský pokrok v zdokonaľovaní látok a prístupov používaných v cielenom liečení a v technikách stanovenia molekulového subtypu nádorových vzoriek, ktoré identifikovali podskupiny pacientov s klinicky významnými bunkovými rozdielmi potenciálne ovplyvňujúcimi klinický manažment a výsledok liečby.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, terapia, molekulárne markery

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to treat colorectal cancer in the context of new knowledge of new molecular markers

Colorectal cancer (CRC) ranks third in the incidences of cancer morbidity and mortality worldwide. CRC is rather heterogeneous with regard to molecular genetic characteristics and pathogenic pathways. Recent improvements in our understanding of the biology of colorectal cancer have led to the identification of several important prognostic and predictive markers of disease-associated risk and treatment response for the individual patientA wide spectrum of biomarkers is used for molecular subtype determination, prognosis, and estimation of sensitivity to different drugs in practice. These biomarkers can include germline and somatic mutations, chromosomal aberrations, genomic abnormalities, gene expression alterations at mRNA or protein level and changes in DNA methylation status. Proper utilization of these biomarkers can enable physicians to tailor therapeutic strategies to maximize the likelihood of response and minimize treatment toxicity. In the management of colorectal cancer, tremendous progress has been made in the development of strategies for immune checkpoint inhibition; in refinement of agents and approaches used in targeted therapy; and in techniques for molecular subtyping of tumor samples that have identified patient subgroups with clinically relevant cellular differences potentially affecting clinical management and treatment outcome.

Keywords: colon cancer, therapy, molecular markers