Onkológia 4/2023

Aké sú súčasné trendy v externej rádioterapii lokalizovaného karcinómu prostaty?

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Cieľom rádioterapie lokalizovaného karcinómu prostaty je dosiahnutie dlhodobej biochemickej kontroly ochorenia s minimálnymi dlhodobými následkami. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme ožiariť prostatu dostatočnou protinádorovou dávkou s maximálnym možným šetrením okolitých zdravých tkanív. Súčasné technológie zvyšujúce konformitu a presnosť ožiarenia prostaty nám umožňujú dosahovať vysokú účinnosť liečby a zlepšovať komfort pacienta. V prezentovanom článku uvádzame klinické dôkazy, ktoré sa dotýkajú súčasných trendov a horúcich tém v externej rádioterapii lokalizovaného karcinómu prostaty. Zamerali sme sa na jej porovnanie s inými možnosťami lokálnej liečby, frakcionáciu, optimalizáciu celkovej dávky žiarenia, zahrnutie ožiarenia panvových lymfatických uzlín, optimalizáciu technológie, indikáciu rádioterapie protónmi a racionálne podávanie sprievodnej androgény deprivujúcej liečby.

Kľúčové slová: lokalizovaný karcinóm prostaty, externá rádioterapia, protónová rádioterapia, andogény deprivujúca liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

What are the current trends in external beam radiotherapy for localized prostate cancer?

The aim of radiotherapy of localised prostate cancer is long-term biochemical control with minimal late toxicity. Optimal radiotherapy involves prostate irradiation with the adequate total dose and maximum protection of adjacent healthy tissues. Delivering irradiation with high conformity and accuracy, modern technology provides highly effective treatment with improved comfort for a patient. We compiled clinical evidence related to current trends and hot topics in external radiotherapy of prostate cancer. We focused on relative effectiveness of other local treatment options, fractionation, the total dose optimization, pelvic nodes irirradiation, technology optimization, indication of proton beam irradiation and rational administration of androgen deprivation therapy.

Keywords: localized prostate cancer, external beam radiotherapy, proton radiotherapy, androgen deprivation therapy