Onkológia 2/2006

Adolescenti a mladí dospelí – „zabudnutá“ skupina v onkológii?

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Zhubné nádory u adolescentov (15 – 19 rokov) a mladých dospelých (20 – 29 rokov) predstavujú nielen závažný medicínsky, psychologický, sociálny, ale i ekonomický problém. Táto skupina pacientov zostávala dlho v tieni úspechov dosiahnutých v detskej onkológii, ale tiež mimo záujem „dospelých“ onkológov (t. j. onkológov zaoberajúcich sa liečbou dospelých onkologických pacientov). Spektrum nádorov, ich biologické vlastnosti sú špecifické pre danú skupinu populácie a rozdielne od nádorov v iných vekových kategóriách. Ich incidencia má trvale stúpajúci trend. V súčasnej situácii, keď chýba jednotný všeobecne akceptovaný systém odosielania pacienta na špecializované pracovisko, nie všetci mladí ľudia dostanú rovnakú šancu zvládnuť nádorovú chorobu. liečebné postupy sa líšia podľa možností a skúseností pracoviska, liečebné protokoly používané v detskej onkológii a onkológii dospelých na tú istú diagnózu sú zásadne odlišné. Analýza súčasnej situácie a hľadanie východísk pre optimálnu a vekovo špecifickú onkologickú starostlivosť pre mladých ľudí s nádorom je náplňou článku.

Kľúčové slová: nádory, adolescenti, mladí dospelí, biologické vlastnosti, systém zdravotnej starostlivosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS – „FORGOTTEN“ GROUP IN ONCOLOGY?

Cancer in adolescents (15 – 19 years) and young adults (20 – 29 years) appears to be a serious medical, psychological, social and economical problem as well. This group of patients has been languishing in the shadow of the pediatric oncology and out of the interest of adult oncologists. Spectrum of tumors and their biology characteristics are specific for targeted population and are not found in any other age group. The overall incidence of cancer in adolescents and young adults is increasing. Not all young people suffering from cancer have the same chance for cure in current situation, when generally accepted system of referral to specialised cancer center does not exist. different therapeutic approaches have been used by different centers depend on experiences. pediatric and adult oncology are using different therapeutic protocols for the same disease. Analysis of current situation and searching for reserves of optimal and age specific oncology approach for young people with cancer is the main aim of this article.

Keywords: cancer, adolescents, young adults, biology features, health care system.