Onkológia 6/2010

Adjuvantná liečba v malígnom melanóme

MUDr. Zuzana Hlavatá

Malígny melanóm je ochorenie, v ktorého liečbe napriek ére významného pokroku cytostatík a biologických látok stále výrazne zaostávame. V adjuvantnej liečbe nie je doteraz celosvetový konsenzus, čo sa týka výberu liečebného režimu ako aj dĺžky aplikácie interferónu. Je enormná snaha vyprofilovať „rizikového pacienta“ pre zefektívnenie tejto liečby. Doteraz bezúspešné sa zdajú byť v tejto indikácii rôzne vakcíny či cytostatiká. Jednoznačný vplyv na bezrelapsové prežívanie má len interferón alfa, a to štatisticky signifikantne, vplyv na celkové prežívanie zostáva nejasný. Prognóza pacientov vo vyšších štádiách malígneho melanómu je veľmi zlá, hlavne z dôvodu minimálnych poznatkov o biológii tohto ochorenia, rizikovosti pre prípadnú rekurenciu, ako aj pre nedostatok účinných liekov.

Kľúčové slová: malígny melanóm, rizikové faktory, adjuvantná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant therapy in malignant melanoma

Despite massive improvement in the field of cytotoxic drugs and biologics malignant melanoma still represents a major issue. There is no consensus in dose and duration of the interferon treatment in adjuvant setting worldwide. For the efficacy of this treatment it is necessary to define „patient at the higher risk“ of recurrence. However, in this indication, neither cytototoxic drugs nor vaccines are successful. It has been shown that only interferon α has a statistical significant influence on relaps free survival, but effect on overall survival remains still unclear. The prognosis of the advanced disease is poor, because of minimal knowledge of biology this tumor, risk of the recurrence, as well as lack of effective drugs.

Keywords: malignant melanoma, risk factors, adjuvant treatment.