Onkológia 2/2022

Adjuvantná liečba melanómu v 3. štádiu po kompletnej resekcii

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

V poslednej dekáde rozvoj imunoterapie a cielenej liečby priniesol zásadnú zmenu v liečbe pacientov v IV. klinickom štádiom malígneho melanómu. Tieto úspechy viedli k vzniku klinických štúdií, kde sa tieto lieky skúšali aj v adjuvantnej liečbe vysokorizikovej skupiny pacientov v klinickom štádiu III a IV. Ipilimumab bol prvý liek, ktorý v adjuvantnej liečbe preukázal zlepšenie prežívania bez recidívy a celkového prežívania, avšak jeho použitie bolo sprevádzané vysokou mierou závažnej toxicity. Vzhľadom na to sa v adjuvantnej liečbe začali skúšať anti- PD-1 látky nivolumab, pembrolizumab a cielená liečba BRAF inhibítormi. Ich použitie prinieslo sľubné výsledky a priaznivejší profil toxicity.

Kľúčové slová: malígny melanóm, adjuvantná liečba, imunoterapia, cielená liečba

Adjuvant treatment of stage III melanoma after complete resection

Over the past decade the development of imunotherapies and targeted therapies has changed the treatment of stage IV melanoma patients. These successes led to trials studying the same therapies in the adjuvant setting, in high risk resected stage III and IV melanoma patients. Ipilimumab was the first drug in adjuvant treatment which showed an improvement in recurrence-free and overall survival but was accompanied by high severe toxicity rates. Therefore anti-PD-1 agents nivolumab, pembrolizumab and targeted therapy with BRAFinhibitors started to be use in adjuvant treatment of melanoma. Their use has yielded to promising results and a favorable toxicity profile.

Keywords: malignant melanoma, adjuvant therapy, imunotherapy, targeted therapy