Onkológia 3/2011

Adjuvantná chemoterapia kolorektálneho karcinómu

MUDr. Vanda Ušáková, PhD., RNDr. Zdena Bartošová, CSc.

Zlepšujúce sa podmienky diagnostiky a skríningu kolorektálneho karcinómu majú za následok pribúdanie ochorení vo včasných štádiách. Klinický onkológ stále častejšie rieši otázky adjuvantnej liečby kolorektálneho karcinómu, jej benefitu a hľadá odpovede pre svojich pacientov kedy a z akej liečby budú profitovať pri primeranom liečebnom riziku. Práve včasne diagnostikované ochorenie má najlepšie prognostické ukazovatele. Zákernosť ochorenia a vysoký percentuálny počet recidív nás núti neuspokojovať sa s našimi výsledkami. Algoritmus, presná diagnostika, liečba (chirurgická, rádioterapia, chemoterapia), zhodnotenie jej efektu ostávajú pevné piliere onkológie ako takej. Ani tu však vývoj nezastal, rozvíja sa genetická diagnostika, vyšetrovanie cirkulujúcich nádorových buniek a zobrazovacích modalít s cieľom presne určiť rozsah ochorenia, prediktívne a prognostické faktory a následne začať adjuvantnú liečbu.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, adjuvantná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant chemotherapy of colorectal cancer

Improving conditions of colorectal carcinoma diagnosis and screening have resulted in increasing number of diseases in their early stage. Frequently, clinical oncologists have to resolve questions regarding to adjuvant treatment of colorectal carcinoma, its benefits and they seek answers for patients about what kind of therapy is suitable for them considering the relevant health risks. Particularly the early diagnosed discase has shown the best prognostic indicators. Harmfulness of the disease and high percentage of its recurrence makes our results unsatisfactory. Algorithm of exact diagnosis, treatment (surgery, radiotherapy, chemotherapy) and evaluation of its effects keeps on forming the basis of oncology in general. However, the progress in this area hasn’t stopped, the genetic diagnosis has been developing as well as examination of circulating malignant cells and imaging modalities with the aim to define accurately the seriousness of disease, predictive and prognostic factors and subsegmently initiate of adjuvant treatment.

Keywords: colorectal cancer, adjuvant treatment.