Onkológia 2/2006

2 000 slov o niektorých problémoch geriatrickej onkológie

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Malígne nádory sú predovšetkým ochorenia vyššieho veku, kde je incidencia aj mortalita vysoká. definícia staroby je založená na zmene fyziologických funkcií jednotlivcov. Incidencia malígnych nádorov vo vyššom veku je 11 krát častejšia ako u mladšej vekovej kategórie, a preto predstavuje veľmi vážny celospoločenský problém. počet malígnych ochorení vo vyššom veku sa bude trvalo zvyšovať. faktory súvisiace s vekom, ako sú funkčná rezerva, sociálne zázemie, kognitívne poruchy, ovplyvňujú a sťažujú stratégiu liečby. Účinnosť, bezpečnosť a pohodlnosť liečby u starších pacientov možno optimalizovať primeranou podpornou liečbou. k identifikácii benefitu onkologickej liečby u seniorov sú nutné ďalšie klinické štúdie so zohľadnením špecifických kritérií a problémov geriatrického veku.

Kľúčové slová: malígny nádor, vyšší vek, výskyt, úmrtie, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GERIATRIC PATIENTS WITH ADVANCED CANCER IN 2 000 WORDS

Cancer is primarily a disease of the elderly, in whom its incidence and mortality are high. The definition of “elderly” is highly individualized process. The incidence of cancer in elderly is 11 times higher than that in younger persons. cancer is a major public health problem that affects disproportionately older than younger person. The number of elderly patients will continue to increase. Age-related factors, such as functional, social, cognitive impairment, might complicate the management of older patients. The safety, efficacy, and convenience of therapy can be optimized with appropriate supportive care interventions. further studies are needed in order to assess activity and toxicity of combined modality in elderly as well as to determine specific criteria to select those older patients that will likely benefit from treatment.

Keywords: cancer, elderly, incidence, mortality, treatment.