Neurológia pre prax 6/2012

Význam magnetické rezonance ve sledování aktivity roztroušené sklerózy – pohled klinického neurologa

doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Výzkum v oblasti roztroušené sklerózy (RS) prodělal za posledních 30 let významný posun. Nejdůležitějším výstupem tohoto úsilí je příchod nových, efektivních léků, které znamenají na jedné straně velkou naději, na druhé straně ovšem nové požadavky na individuální přístup v léčbě. Do popředí se dostávají otázky – jaký lék? kdy? komu? Hlavním důvodem je velká variabilita průběhu nemoci, která vyžaduje velmi pečlivý monitoring aktivity nemoci u jednotlivých pacientů. Magnetická rezonance (MR) představuje v současnosti nejvíce využívaný biomarker, který pomáhá v diagnostice, stanovení prognózy i monitoraci průběhu nemoci. Nová diagnostická kritéria z roku 2011 umožňují stanovit diagnózu RS již z 1. MR vyšetření, čímž se významně zkracuje doba pro nasazení terapie. Po zahájení léčby je vhodné přejít na tzv. monitorační MR protokol. Ten umožňuje i v rutinní praxi nejen vyhodnocení lézí, ale i vývoje celkové a regionální atrofie, které lépe odráží neurodegenerativní procesy.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, magnetická rezonance, aktivita nemoci, atrofie mozku, biomarker.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of magnetic resonance imaging in monitoring of disease activity of multiple sclerosis – a clinical neurologist insight

There has been a notable progress in research of multiple sclerosis (MS) during the last 30 years. The most important result of this effort has been the discovery of new, more effective drugs. These drugs have on one hand brought great hope, but on the other hand they have created new demands in approaching individual treatment. The focal question is – which drugs to use? When? And for whom? The main reason for that is a high variability of the disease, which demands very thorough monitoring of the disease in individual patients. Nowadays magnetic resonance imaging is the most frequently used biomarker. It helps in a diagnostic process, prognosis, and disease monitoring. New diagnostic criteria from 2011 enable us to confirm the diagnosis of MS from the first MRI examination, which significantly shortens the time before starting treatment. After treatment has started, we recommend to continue with a quantitative MRI protocol that shows, even in a routine practice, not only quantification of lesions, but also total and regional brain atrophy which better reflects the neurodegenerative processes.

Keywords: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, disease activity, brain atrophy, biomarker.