Neurológia pre prax 6/2009

Terapie Alzheimerovy choroby a příbuzných neurodegenerativních demencí

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Demence neurodegenerativního původu představují velký terapeutický problém pro svoji četnost (Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demence), pro svoji zdravotní i sociální závažnost (choroby devastující kvalitu života a ve většině případů končící letálně), pro svoji finanční nákladnost i pro svoji obtížnou léčitelnost. U většiny z těchto chorob není dosud do důsledku známa etiopatogeneza, a tak naše dosavadní léčba vychází z ovlivnění známých patogenetických článků. Terapie neurodegenerativních demencí zahrnuje farmakoterapii kognitivních funkcí, farmakoterapii nekognitivních funkcí, terapii přidružených somatických poruch, psychoterapii (především reedukační terapii), socioterapii i práci s pečovateli pacientů – nejbližšími rodinnými příslušníky. Jsou rozebrány základní možnosti uvedených léčebných postupů.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, demence, farmakoterapie, choroba s Lewyho tělísky, neurodegenerace, reedukace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treating Alzheimer’s disease and related neurodegenerative dementias

Dementias of neurodegenerative origin represents big therapeutical problem for its frequency (Alzheimer´s disease is most common dementia), health and social unadvisability (diseases devastating the quality of life and in most cases with letal end), for its financial expensiveness and for its difficult currability. In most cases of these diseases is not known its ethiology and pathogenesis completely at present time, and thus our contemporary treatment results from the affection of known pathogenetic mechanisms. Therapy of neurodegenerative dementias includes pharmacotherapy of cognitive functions, pharmacotherapy of non-cognitive functions, therapy of intercurrent static disorders, psychotherapy (first of all reeducation), sociotherapy and cooperation with caregivers – closest family members. In the article there are discussed basic possibilities of above mentioned therapeutic approaches.

Keywords: Alzheimer´s disease, dementia, pharmacotherapy, Lewy body disease, neurodegeneration, reeducation.