Neurológia pre prax 4/2009

Súčasné princípy chirurgického liečenia nádorov chrbtice a miechy

prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH

Miecha a miechové korene môžu byť postihnuté nádormi, ktoré rastú primárne z miechy (intramedulárne nádory), z miechových koreňov alebo miechových obalov (intradurálne extramedulárne nádory) alebo z kostených, chrupavčitých a väzivových štruktúr chrbtice (extradurálne nádory). Metastatické nádory sa intradurálne vyskytujú mimoriadne zriedkavo, v extradurálnych štruktúrach sú najčastejšími nádormi. Aj preto je väčšina extradurálnych nádorov malígna, zatiaľ čo intradurálne nádory sú najčastejšie benígne. Cieľom chirurgického liečenia nádorov chrbtice a miechy je odstránenie nádorového tkaniva a dekompresia nervových štruktúr tak, aby sa neprehĺbil neurologický deficit a aby sa pritom zachovala alebo zlepšila biomechanika chrbtice. Trvalému zhoršeniu neurologického nálezu po operácii možno predísť adekvátnou operačnou technikou a peroperačným neurofyziologickým monitoringom. Stabilitu chrbtice treba niekedy zabezpečiť implantátmi a fixátormi. Prognóza pri benígnych nádoroch závisí od adekvátnosti chirurgického výkonu, pri malígnych nádoroch najmä od ich citlivosti na adjuvantnú onkologickú liečbu.

Kľúčové slová: nádory miechy, nádory chrbtice, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current principles of surgical treatment of spinal and spinal cord tumours

The spinal cord and the spinal cord roots may be affected by tumours that arise primarily from the spinal cord (intramedullary tumours), the spinal cord roots and the meninges (intradural extramedullary tumours), or from the osseous, cartilaginous and fibrous structures of the spine (extradural tumours). Metastatic tumours are extremely rarely located intradurally; in the extradural structures, however, they are the most common tumours. Hence, the majority of extradural tumours are malignant whereas intradural tumours are most typically benign. The goal of surgical treatment of spinal and spinal cord tumours is the removal of tumorous tissue and decompression of the neural structures in order to avoid any profound neurological deficit while preserving or improving spinal biomechanics. Permanent postoperative neurological deterioration can be prevented by means of an adequate operating technique and intraoperative neurophysiological monitoring. Spinal stability may sometimes need to be supported by implants and fixation devices. In benign tumours, the prognosis depends on the adequacy of the surgical procedure, in malignant ones primarily on their sensitivity to adjuvant oncological treatment.

Keywords: spinal cord tumours, spinal tumours, surgical treatment.